Херсонская Полиграфическая Фабрика

ГлавнаяНаши возможностиНаши работыИнформация для акционеровКонтакты

Інформація щодо аудиторського висновку

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПП "Аудіт - Гарант"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21280854

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 132а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

222

26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

 

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

 

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності за 2013  рік

Публічного акціонерного товариства "Херсонська поліграфічна фабрика"

 

Голові правління

ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика"

 

В період з 07.03.2014 року по 31.03.2014 року згідно з договором № 24/02/14-АФЗ  від 24.02.2014 року аудитором ПП "Аудіт - Гарант" Січовою В.І. (сертифікат № 1349, виданий згідно рішення № 18 Аудиторської палати України від 05.07.94р., термін дії якого продовжено до 05.07.2018р.) проведено аудит фінансової звітності ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика", що включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік,  Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік, Звіт про власний капітал за 2013 рік, Примітки до річної фінансової звітності за  рік, що закінчився на зазначену дату.

ПП "Аудіт - Гарант", що працює на ринку аудиторських послуг з 1994 року, в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів включено згідно рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року  за  № 98 (свідоцтво №222 від 26.01.2001р., чинне до 27.01.2016 року) на підставі ліцензії виданої згідно рішення  Аудиторської палати України від 23.06.1998р. протокол № 11.

Аудит проведено у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Рішення  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів" № 1360 від 29.09.2011 року.

 

Основні відомості про Публічне акціонерне товариство "Херсонська поліграфічна фабрика"

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Херсонська поліграфічна фабрика";

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 02470715;

Місцезнаходження: 73000, Херсонська область, м. Херсон, проспект Ушакова, будинок 1.

Дата державної  реєстрації : 20.06.1994 р. за  № 14991050014000262;

Дата внесення останніх змін до установчих документів: 01.12.2010 р.

Основні види діяльності за КВЕД - 2010:

17.29 -  виробництво інших виробів з паперу та картону;

17.21 - виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари;

 18.12 - друкування іншої продукції.

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає неоюхідним для  забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки на надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного  аудитора".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних норм, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур  залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок  шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

 

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно - позитивної думки.

 

Підстави для висловлення умовно - позитивної думки

ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" інвентаризацію основних засобів, оборотних активів, розрахунків провадив на підставі наказу по підприємству від 09.09.2013 р. № 112. Ми не приймали участі в інвентаризації, через це не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо фактичної наявності основних засобів та оборотних активів станом на 31.12.2013 року.

 

Умовно -  позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке вказується вище, фінансова звітність складена з урахуванням окремих норм міжнародних стандартів фінансової звітності які застосовуються товариством у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ та надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан товариства станом на 31.12.2013 року, фінансові результати і рух грошових коштів за 2013 рік.

 

Непоточні активи

 

Основні засоби

Станом на 31.12.2013р. на балансі ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" обліковувалися основні засоби балансовою вартістю  3484 тис. грн.  (первинна вартість  -  15724 тис. грн., знос - 12240 тис. грн., що становить 77,8 % від первинної вартості).

За даними фінансової звітності за 2013 рік на балансі підприємства обліковувалися основні засоби в розрізі субрахунків, дані щодо яких наведені нижче:

                                                                                                                           Таблиця №1

 

Рахунок, субрахунок       Залишок станом на 01.01.2013р. Залишок станом на 31.12.2013р.

Но-мер     Назва     (первинна вартість), тис. грн.(первинна вартість), тис. грн.

Но-мер      Назва      

103 Будинки та споруди        7605                   7605

104   Машини та обладнання       7910                       7607

105 Транспортні засоби         333                    333

106   Інструменти, прилади,

інвентар (меблі)              179                      179

      Всього                         16027                   15724

     

Одиницею обліку основних засобів  був окремий об'єкт.

Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по структурних пiдроздiлах i матерiально-вiдповiдальних особах.

В результаті перевірки правильності відображення у бухгалтерському обліку основних засобів встановлена відповідність даних фінансової звітності (відповідні рядки Балансу) даним бухгалтерського обліку.

В звітному періоді індексація балансової вартості основних засобів не проводилась.          

Орендованих основних засобів у звітному періоді підприємство не має та не передає в оренду власні основні засоби.

Нарахування зносу основних засобів проводилось із застосуванням прямолінійного методу, що відповідає обраній обліковій політиці підприємства.  У 2013 році очікувані строки корисного використання та норми амортизації основних засобів не переглядались та не змінювались.

Основні засоби первинною вартістю 2813 тис.грн., повністю замортизовані, однак находяться в процесі експлуатації.

При перевірці операцій, пов'язаних з рухом основних засобів встановлено, що на протязі 2013 року основні засоби товариством не придбавалися. Вибуло основних засобів у зв'язку з їх продажем на суму 305 тис. грн. Операції по списанню основних засобів з балансу товариства відображались вірно та своєчасно. 

У звітному періоді інвентаризація основних засобів активів проводилась товариством станом на 01.10.2013р. згідно з наказом "Про проведення річної інвентаризації" від 09.09.2013р. № 112. Однак, ми не брали участі в проведенні річної  інвентаризації наявних залишків основних засобів,  через що не можемо підтвердити достовірність залишків основних засобів, зафіксованих в балансі ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика".

На думку аудитора, дані фінансової звітності товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів. Достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам МСБО 16.

 

Нематеріальні активи

У результаті проведеної перевірки аудитором встановлено, що облік нематеріальних активів на ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" відповідає вимогам МСБО 38 "Нематеріальні активи" та умовам наказу про облікову політику підприємства.

Станом на 31.12.2013р. на балансі ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" обліковувались нематеріальні активи  балансовою вартістю 28 тис. грн. Первинна вартість  -  98 тис. грн., сума накопиченої амортизації - 70 тис. грн., що становить 71,4% від первинної вартості.

Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється прямолінійним методом, про що визначено  в обліковій політиці підприємства. Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду. Амортизація НМА нараховується, виходячи зі строків корисного використання 10 років.

При перевірці операцій, пов'язаних з рухом нематеріальних активів встановлено, що на протязі 2013 року було придбано таких активів на суму 4,4 тис. грн.. та вибуло у зв'язку з їх ліквідацією на суму 0,3 тис. грн.. Нематеріальні активи первісно оцінено за собівартістю що відповідає п.24 МСБО 38. Операції з придбання та по списанню нематеріальних активів в обліку товариства відображались вірно та своєчасно.

На думку аудиторів, склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки та ступінь розкриття в цілому відповідають вимогам МСБО 38 та наказу про облікову політику товариства.

 

Фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2013 р. на балансі ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" фінансові інвестиції не обліковувались.

 

Поточні активи

Запаси

Облік запасів ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" здійснює відповідно до МСБО 2 "Запаси". Балансова вартість запасів окремих класифікаційних груп склала:

                                                                                                      Таблиця № 2

Група Станом на 31.12.2013р., тис. грн.

- сировина і матеріали  277

- матеріали в переробці 81

- паливо    1

- запасні частини 6

 - МБП      4

- будівельні матеріали  4

Всього      373

Підприємство оцінює запаси по собівартості.

Собівартість запасів товариство визначає за методом ФІФО.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. 

В процесі використання (вибуття) запаси оцінюються на підстави формули  ФІФО, тобто, одиниці запасів, які були придбані або вироблені першими, використані (вибули) першими, а отже, одиниці, які залишилися в запасах на кінець періоду, є тими, що були придбаними або виробленими останніми. На протязі 2013 року вибуття запасів  здійснювалося при використанні у виробництві, для власних потреб, продажу.

Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами товариства та затверджені в установленому порядку.

Обсяг розкриття інформації в основному відповідає вимогам МСБО 2 "Запаси".

Згідно з Наказом  від 09.09.2013 р. № 112 товариством проведена річна інвентаризація залишків товарно - матеріальних цінностей на складах та виробничих цехах. Однак, ми не брали участі в проведені річної інвентаризації наявних залишків товарно - матеріальних цінностей, через що не можемо підтвердити достовірність залишків, зафіксованих в балансі ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" та достовірність визнання запасів. 

 

 

Дебіторська заборгованість

Товариство прийняло рішення, передбачене наказом про облікову політику відображати торгівельну та іншу дебіторську заборгованість у складі поточних активів.

Перевіркою встановлено, що в бухгалтерському обліку товариства дебіторська заборгованість за товари, роботи (послуги) відображалась на підставі первинних документів. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги визнавалась і оцінювалась по первісній вартості. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість здійснюється товариством на відповідних аналітичних та синтетичних облікових регістрах.

Станом на 31.12.2013 року на балансі ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" обліковувалась дебіторська заборгованість на суму 963 тис. грн., в тому числі: 

- торговельна дебіторська заборгованість - 919 тис. грн.;

- за виданими авансами - 25 тис. грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість - 19 тис. грн..

Існуюча дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги станом на 31.12.2013р.  підтверджена аудиторськими доказами та є реальною, строком виникнення від 1 до 3 років.

Підприємство не має сумнівної та безнадійної заборгованості, тому на протязі 2013 року резерв сумнівних боргів не створювався.

Вважаємо, що дані про дебіторську заборгованість,  зафіксовані в балансі ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика"  за 2013 рік    в усіх суттєвих аспектах відображені справедливо і достовірно.

 

Грошові кошти

Станом на 31.12.2013 року за даними Головної  книги та фінансової звітності грошові кошти у банках і касі підприємства в національній валюті склали 20129,83 грн., в тому числі, в касі - 122,06 грн., в іноземній валюті (долар США) - 1334,59грн .

Грошові кошти в дорозі - відсутні.

В звіті про рух грошових коштів, складений відповідно до МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів",  надана інформація про суми чистого надходження (чистого видатку) грошової маси у підприємства за 2013 рік у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" звітує про грошові потоки,   застосовуючи прямий метод.

Рух коштів у результаті операційної діяльності  у 2013 році:

- надходження грошових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 8390 тис. грн.;

- надходження цільового фінансування  - 7 тис. грн.;

- інші надходження - 14 тис. грн.;

- витрачення  грошових коштів на оплату товарів, робіт, послуг - 7329 тис. грн.;

- витрачення  грошових коштів на оплату праці - 673 тис. грн.,

- витрачення грошових коштів на оплату зобов'язань з податків та зборів - 472 тис. грн..;

- витрачення коштів на відрахування на соціальні заходи - 304 тис. грн.;

- інші витрачання - 122 тис. грн..

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   у 2013 році:

- надходження грошових потоків від продажу необоротних активів   - 929 тис. грн.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності:

- отримання позик - 1782 тис. грн..

- погашення позик фізичній особі - 2237 тис. грн.;

Вважаємо, що дані про грошові кошти у звіті про рух грошових коштів за 2013 рік в усіх суттєвих аспектах відображені справедливо і достовірно.

 

Зобов'язання

До поточних зобов'язань товариства належать:

-     кредиторська заборгованість за сировину, матеріали та послуги - 1300 тис. грн.;

-     поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами  - 4 тис. грн.

-     кредиторська заборгованість  за розрахунками з бюджетом по податкам та внескам складаються з податку на землю - 13 тис. грн.; податок з доходів фізичних осіб - 3 тис. грн.; податок  на додану вартість - 28 тис. грн.; плата за забруднення - 1 тис. грн.; за розрахунками по страхуванню - 15 тис. грн..;

-     кредиторська заборгованнітсь по розрахункам по оплаті праці - 32 тис. грн..

До інших довгострокових зобов'язань належать:

-     довгострокові зобов'язання перед засновником  - 3714 тис. грн.

Аудитором досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов'язань підприємства в основному відповідає вимогам МСФО.

 

Доходи

Відображення доходів в бухгалтерському обліку ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" на протязі 2013 року здійснювався в цілому у відповідності до МСБО 18 "Дохід".

За даними Головної книги та звіту про фінансові результати чистий доход підприємства від реалізації продукції  склав  6817 тис. грн.

Інші операційні доходи  83 тис. грн., у т.ч. дохід від реалізації інших оборотних активів - 54 тис. грн.

Інші доходи, а саме доход від реалізації необоротних активів  - 915 тис. грн..

Вважаємо, що дані про доходи у звіті про фінансові результати за 2013рік в усіх суттєвих аспектах справедливо і достовірно відображають величину і структуру доходів товариства.

 

Витрати

Бухгалтерський    облік  витрат товариства здійснюється на підставі первинних документів, а саме  актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в оборотно - сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно витрат товариства за 2013 рік, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

Структуру витрат ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" за 2013 рік наведено в наступній таблиці:

                                                                                                      Таблиця № 3

№ п/п Назва складових          Сума, тис. грн..

1     Собівартість реалізації      6572

2     Інші операційні витрати     106

3     Адміністративні  витрати     934

4     Витрати на збут           244

5     Інші витрати                  62

      Всього витрат                 7918

 

Вважаємо, що дані про витрати у звіті про фінансові результати за 2013 рік в усіх суттєвих аспектах справедливо і достовірно відображають величину і структуру витрат товариства.

 

Власний капітал

Станом на 31.12.2013р. в балансі ПАТ "Херсонська  поліграфічна фабрика " відображена  наступна структура власного  капіталу товариства тис. грн.: 

Статутний капітал                              474

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   (709)

Всього - власний капітал                     - 238

 

Статутний капітал товариства поділений на 1885884 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2013р. заявлений капітал повністю сплачений.

Остання редакція Статуту затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів Відкриого акціонерного товариства "Херсонська полiграфiчна фабрика", протокол від 20 серпня 2010 року, зареєстрований  реєстратором Виконавчого   комітетету  Херсонської міської ради Херсонської області  01.12.2010 року за номером запису 14991050014000262.

Облік руху акцій здійснює ВДЦП, вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107

Статутний капітал відповідає установчим документам.

Акціонери, які володіють більш ніж 10% статутного капіталу емітента:

-  Довбиш Олег Едуардович 29.07.1968 р.н.  Доля частки в статутному капіталі  складає 96,96 %.

За результатами господарської діяльності 2013 року товариство отримало збиток в сумі 103 тис. грн. Станом на 31.12.2013р. вартість чистих активів товариства склала  - 238 тис. грн.,  що  менше  розміру статутного капіталу, а отже не відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

На думку аудитора,  розмір та структура власного капіталу відображені у фінансової звітності підприємства станом на 31.12.2013р. в цілому достовірно.

Аналіз показників фінансового стану ПАТ "Херсонська  поліграфічна фабрика"

З метою аналізу фінансового стану ПАТ "Херсонська  поліграфічна фабрика "  за 2013р. здійснено розрахунок наступних показників  станом на 31.12.2013р. та 31.12.2012р.:

коефіцієнта абсолютної ліквідності;

коефіцієнта загальної ліквідності (покриття);

коефіцієнта фінансової стійкості (автономії);

коефіцієнта структури  капіталу (фінансування);

коефіцієнта рентабельності активів.

                                                                                          

Показники фінансового стану ПАТ "Херсонська  поліграфічна фабрика "

Таблиця № 4

п/п   Показники                    Формула        Результат розрахунку на:

                                Розрахунку         31.12.13р.    31.12.12р.

1     Коефіцієнт абсолютної

ліквідності,                 ф.1(р.1165+р.1166)  0,015    0,02

нормативне значення 0,25-0,5 __________________     

                                 ф.1р.1695    

2     Коефіцієнт загальної         ф.1р.1195

ліквідності,                 _________________    0,974       1,0178

нормативне значення 1,0-2,0       ф.1р.1695

 

3     Коефіцієнт автономії,    ф.1р.1495

нормативне значення 0,25-0,5 _________             - 0,048  -0,0231

                             ф.1р.1900

 

4     Коефіцієнт фінансування,

нормативне значення 0,5-1,0  ф.1(р.1595 + р.1695)

                             ____________________  -21,47  -44,237

                                    ф.1р.1495 

5     Коефіцієнт

рентабельності активів,  ф.2 р.2350 або р.2355

нормативне значення      ______________________    -0,0192 -0,1916

більше 0             ф.1 ((р.1300 (гр..3) + р. 1300

                               (гр.4)) / 2

 

1. Значення коефіцієнту абсолютної ліквідності ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" станом на 31.12.2013р. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року має тенденцію до зниження, склав 0,015, що  нижче нормативного значення і показує, що тільки  1,5% поточних зобов'язань підприємством може бути сплачено негайно.      

 

 2. Коефіцієнт загальної ліквідності на 4,3% (0,974-1,0178) зменшився, склав 0,974, що нижче нормативного значення. Цей коефіцієнт показує, що  підприємство не має достатньо оборотних активів для  погашення поточних зобов'язань. Крім того, виходячи зі структури оборотних активів,  має велику залежність від ліквідності матеріалів і своєчасності розрахунків по дебіторській заборгованості.

3. Від'ємне значенні показника  чистих активів на підприємстві зросло. За рахунок отриманих збитків доля власного капіталу в  джерелах фінансування підприємства за 2013 рік, в порівнянні з попереднім роком, знизилася в двічі, показуючи повну залежність підприємства від залучених джерел фінансування.

4. Співвідношення залучених джерел фінансування до власного капіталу, яке характеризує суму залучених коштів на 1 грн власного капіталу (коефіцієнт фінансування -21,47), в порівнянні з минулим роком покращився, але не за рахунок зростання частки власного капіталу в сумі джерел фінансування діяльності підприємства, з за рахунок  зменшення суми залученого фінансування, що на мою думку, свідчить про згортання виробничої діяльності.

5. Показник рентабельності, в порівняння з минулим роком покращився, покращився, але все ще   має від'ємне значення (-0,0192), тобто підприємство отримало  збиток, фінансово-економічний стан його не  задовільний.

Товариство   неплатоспроможне та фінансово нестійке.

На мою думку, таке становище є  наслідком  різкого зниження, через відсутність ринкового попиту, об'єму виробництва, яке, на даний час, знаходиться нижче рівня беззбитковості.

По суті, ПАТ "Херсонська поліграфічна фабрика" є банкрутом. На думку аудитора, без антикризової програми діяльності підприємство не має шансів на безперервну діяльність.

 

 

Директор ПП "Аудiт-Гарант"          ____________ Січова В.І.

(сертифікат №1349)                                                  

25.04.2014р.

 

Адреса аудитора:

Приватне підприємство "Аудіт - Гарант"

(свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм  № 0222, чинне до 27.01.2016р.)

 

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 132а, тел./факс 51-44-57, 32-05-51

E-mail: office.agarant@gmail.com

 

Наши клиенты

ОАО Гемопласт

ЗАО «Запорожский масложиркомбинат»

Тульчинский маслозавод «Олис ЛТД»

ОАО «Полтавакондитер» ЗАО «Хмельницкая кондитерская фабрика «Кондфил»

Симферопольская кондитерская фабрика   Херсонская кондитерская фабрика

Запорожская кондитерская фабрика  Харьковская Бисквитная Фабрика, АОЗТ.jpeg